Sản phẩm>>Sản phẩm
 • Thảm dính bụi CR0701
 • Sticky mat frame CR0703
 • Washable sticky mat CR0702
 • Cleanroom sticky mat CR0701-1
 • Sticky Roller CR0801
 • Sticky Roller Handel CR0802
 • 2''Sticky Silicon Roller CR0803-2
 • 4''Sticky Silicon Roller CR0803-4
 • 8''Sticky Silicon Roller CR0803-8
 • 10''Sticky Silicon Roller CR0803-10
 • 12''Sticky Silicon Roller CR0803-12S
 • 12''Silicon Sticky Roller CR0803-12P
 • 12''Sticky Silicon Roller CR0803-AS
 • Sticky pen CR0804
 • cleanroom microfibre wiper CR1009/06/
 • cleanroom polyester wiper CR1009/06/
 • Cleanroom roll wipers CR1035-55
 • Cleanroom Tracky Cloth CR1060
 • Cleanroom ESD Tracky Cloth CR1070
 • Non-woven cleanroom wipers CR1009/06/
 • Cleanroom M-3 wipes M-3
 • Cleanroom M-1 wipes M-1
 • Kimperly Wipes Kimwipes
 • kimperly Wipes Kimperly W
 • ESD Cleanroom moq CR1301
 • ESD Cleanroom moq CR1302
 • ESD Cleanroom moq CR1303
 • ESD Cleanroom moq CR1304
tổng32trang thống kê truy cập,trang 1tổng2trang trang trước trang sau
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved